HRVATSKIENGLISH

Tečajna lista

Tečajnu listu nije moguće preuzeti

Uvjeti poslovanja

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

 

Posrednik: Agencija za promet nekretninama TIM-AMD,KRK,Plavnička 17,

OIB 02842528643

Nalogodavac: fizička ili pravna osoba koja je s Posrednikom sklopila
Ugovor o posredovanju

Ugovor o posredovanju-dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U skladu sa čl.18 Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN107/07 od 19.10.2007. g.) ovim Općim uvjetima poslovanja TIM-AMD (u daljnjem tekstu:Posrednik), uređuje osnove poslovnih odnosa u posredovanju u prometu nekretninama između Posrednika i Nalogodavca.

Opći uvjeti dostupni su u pisanom obliku i istaknuti su na vidljivu i pristupačnu mjestu u poslovnom prostoru Posrednika na adresi Plavnička 17,Krk.

Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s pisanim pojedinačnim ugovorima o posredovanju sklopljenim s nalogodavcima.

Članak 2.

Ukoliko ugovorne stranke Nalogodavac i Posrednik ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je opisano u Općim uvjetima poslovanja tada vrijede odredbe pojedinačnog Ugovora.

 

II OBVEZE POSREDNIKA

 

Članak 3.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama (prodaja,kupnja,najam,zakup) Posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće,

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom vrijednosti nekretnine,

3. upoznati nalogodavca na nedostatku nekretnine,

4. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla,

5. obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama,

6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim,poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine,

7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,oglasiti nekretninu na odgovarajući način kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne,unaprijed iskazane troškove,

8. omogućiti pregled nekretnine,

9. posredovati u pregovorima i nastojati da đođe do sklapanja ugovora,ako se na to posebno obvezao,

10. čuvati osobne podatke nalogodavca te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu,

11. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je Agencija omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavcu ili treću osobu u razgledavanju predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,nalogodavcu priopćio ime,broj telefona,telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine naplaćuje se provizija od prodavatelja u iznosu od 3 (tri) % od dogovorene kupoprodajne cijene za nekretninu za koju je posredovala.

Kada kupac zatraži uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje nekretnine, agent s kupcem potpisuje ugovor o posredovanju nakon čega se dogovaraju svi uvjeti kupoprodaje.Obveza je naša prema kupcu pronaći odgovarajuću nekretninu,pokazati je kupcu,predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine i ostalu dokumentaciju.Ishoditi izradu predugovora ili ugovora o kupoprodaji nekretnine,prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine te sastaviti zapisnik o primopredaji.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina naplaćuje se od kupca provizija u iznosu od 3 (tri) % na dogovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Članak 4.

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca za koju nekretninu posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne ,agencija je obvezna oštećenim osobama nadoknaditi štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite agencije otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi agencija ispunila svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

 

III OBVEZE NALOGODAVCA

 

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama (prodaja,kupnja,najam,zakup) Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku,građevinsku,uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze ispunjavanju obveza prema trećoj strani,

2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoji na nekretnini,

3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanja posla razgledavanje nekretnine,

4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu ako je ugovoreno,

6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja ,

7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika,a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini,

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao,niti sklopio pravni posao a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije,ništetna je.Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknadioti sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

IV POSREDNIČKA NAKNADA

 

Članak 6.

Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,zamjene zakupa i iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada.

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu Ugovorom o posredovanju.

Visina naknade Posredniku određena je tarifom Hrvatske gospodarske komore, čiji cjenik je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja .

Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji,odnosno zamjeni nekretnine, ili kod primitka kapare uz potpis.

Članak 7.

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu veću od ugovorene posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 8.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 9.

Posrednik može iznimno u ime i za račun nalogodavca  zastupati i zaključiti posredovani ugovor,samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Članak 10.

U slučaju posredovanja u kojem je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

 

V CJENIK

 

Članak 11.

cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina donešen od strane:

"HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA"
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama

 

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

 

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

4 %

ali ne manje od

6.000,00 kn

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2 – 4 %

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

2 – 3 %

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

2 - 3 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE – provizija od najmodavca (zakupodavca)

Postotak od mjesečne najamnine

30 %

Minimalno

50 %

Za najam ili zakup trajanja od 12 – 23 mjeseca ili

Za način plaćanja zakupnine 4 – 6 mjeseci unaprijed

75 %

Za najam ili zakup trajanja od 24 – 47 mjeseci ili

Za način plaćanja zakupnine 7 – 12 mjeseci unaprijed

100 %

Za najam ili zakup trajanja 48 i duže ili

Za način plaćanja zakupnine 13 mjeseci unaprijed i više

150 %

Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

150%

Maksimalno

UNAJMLJIVANJE – provizija od najmoprimca (zakupnika)

Postotak od mjesečne najamnine

50 %

Minimalno za najam

75 %

Minimalni iznos za zakup

Za najam ili zakup trajanja od 12 – 23 mjeseca

100 %

Za najam ili zakup trajanja od 24 –35 mjeseci

150 %

Za najam ili zakup trajanja od 3 do 10 godina (ne uključuje 10)

200 %

Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

 

VI PRESTANAK UGOVORA

 

Članak 12.

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme 12 (dvanaest) mjeseci, a stupa na snagu u trenutku potpisa ugovornih strana.

Nalogodavac i posrednik mogu sklopiti i ekskluzivni posrednički ugovor.

Nalogodavac je dužan u slučaju da sam pronađe kupca,pismenim putem obavijestiti posrednika u roku od 7 (sedam) dana o promjeni stanja nekretnine za koju se posreduje.

Nalogodavac je dužan posredniku ,ukoliko bez objektivnog razloga odustane od prodaje,naknaditi učinjene troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Ako u roku od 6 (šest) mjeseci nakon prestanka posredovanja, nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Tel: +385 51 520 475  |  Fax: +385 51 520 475  |  Mob: +385 91 215 5844

© TIM-AMD 51500 KRK, Plavnička 17